Saltar ao contido principal

IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Datos Xerais

Denominación

IRPF. Verificación de datos / Comprobación limitada. Réxime especial aplicable aos traballadores desprazados a territorio español. (Modelo 150. Para contribuíntes que optasen por este réxime con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015).

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Derivado do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o procedemento de verificación de datos ten por obxecto a aclaración ou xustificación das discrepancias observadas nas declaracións ou autoliquidacións presentadas polo obrigado tributario ou dos datos relativos ás devanditas declaracións ou autoliquidacións.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT.

Oficinas de correos.

Telemática.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Verificación de datos: Mediante requirimento da Administración para que o obrigado tributario aclare ou xustifique a discrepancia observada ou os datos relativos á súa declaración ou autoliquidación ou mediante a notificación da proposta de liquidación cando a Administración conte con datos suficientes para formulara. Comprobación limitada: Por acordo do órgano competente. O inicio das actuacións notificarase ao obrigado tributario mediante comunicación, en que se lle indicará a natureza e alcance das actuacións e se lle informará sobre os seus dereitos e obrigas no curso das mesmas.Cando os datos en poder da Administración Tributaria sexan suficientes para formular a proposta de liquidación, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación desta proposta.

Tramitación. Verificación de datos: Con carácter previo á resolución ou á práctica da liquidación provisional, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días. Comprobación limitada: O obrigado tributario que fose requirido deberá comparecerse no lugar, día e hora sinalada para a práctica das actuacións, e deberá achegar a documentación e demais elementos solicitados. Con carácter previo á resolución, a Administración notificará ao obrigado tributario a proposta de resolución ou de liquidación para que efectúe alegacións nun prazo de dez días. Poderase prescindir do trámite de alegacións cando a resolución conteña manifestación expresa de que non procede regularizar a situación tributaria como consecuencia da comprobación realizada.

Terminación: O procedemento de verificación de datos terminará por algunha das seguintes formas: a) Resolución, en que se indique non procede practicar liquidación provisional ou en que se corrixan os defectos advertidos. b) Liquidación provisional. Deberá estar motivada cunha referencia sucinta aos feitos e fundamentos de dereito que se tivesen en conta na mesma. c) Emenda, aclaración ou xustificación da discrepancia ou do dato obxecto do requirimento por parte do obrigado tributario. Esta circunstancia farase constar en dilixencia, non cumprindo ditar resolución expresa. d) Caducidade. e) Inicio dun procedemento de comprobación limitada ou de inspección que inclúa o obxecto da verificación de datos.A verificación de datos non impedirá a posterior comprobación do obxecto da mesma. O procedemento de comprobación limitada terminará por algunha das seguintes formas: a) Resolución expresa da Administración. b) Caducidade. c) Inicio dun procedemento inspector que inclúa o obxecto da comprobación limitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

    General Tributaria. Artículos 97 a 116, 131 a 133. (BOE 18-diciembre-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio,

    por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. Artículos 87 a 115, 155 a 156. (BOE 5-septiembre-2007)