Saltar ao contido principal

IS.Inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda

Datos Xerais

Denominación

IS.Inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

As Unións Temporais de Empresas (UTEs) que desexen tributar de acordo co réxime tributario especial previsto no artigo 43 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades deben solicitar a inscrición no Rexistro Especial de Unións Temporais de Empresas do Ministerio de Facenda, adscrito á Axencia Estatal de Administración Tributaria.Con carácter xeral, se se acollen ao devandito réxime especial non tributarán no Imposto sobre Sociedades e imputarán bases impoñibles, deducións e bonificacións en cota e retencións e ingresos en conta aos socios residentes en territorio español.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Presentación de solicitude de inscrición no rexistro de UTES, achegando necesariamente como documentación complementaria a escritura de constitución da UTE, que contén os Estatutos da sociedade.

Fases do procedemento/servizo

Inicio.Mediante presentación da solicitude.

Tramitación, cos documentos achegados ou requiridos.

Terminación.Resolución expresa.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica