Saltar ao contido principal

Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter pregado.

Datos Xerais

Denominación

Procedemento para o recoñecemento de beneficios fiscais de carácter pregado.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitar a aplicación dun beneficio fiscal que require o previo recoñecemento por parte da Administración.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Xustificantes acreditativos do dereito a aplicar o beneficio fiscal.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:solicitude presentada polo interesado instando o recoñecemento do dereito a aplicar determinado beneficio fiscal.

Tramitación:comprobación por parte da Administración de que concorren os requisitos esixidos para a aplicación do beneficio fiscal.

Terminación:resolución expresa da Administración.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.(BOE 5-setembro-2007)