Saltar ao contido principal

Modelo 770. Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria

Datos Xerais

Denominación

Modelo 770. Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Nova declaración para a autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria derivada do artigo 252 da Lei Xeral Tributaria

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática. Sede electrónica da Axencia Tributaria

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Orde HAC/530/2020, do 3 de xuño,

pola que se desenvolve a disposición final décima da Lei 34/2015, do 21 de setembro, de modificación parcial da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, apróbanse os modelos 770, "Autoliquidación de xuros de mora e recargas para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria" e 771 "Autoliquidación de cotas de conceptos e exercicios sen modelo dispoñible na Sede electrónica da AEAT para a regularización voluntaria prevista no artigo 252 da Lei Xeral Tributaria", e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación (BOE 16-06-2020).