Saltar ao contido principal

Modelo 490.Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais.Autoliquidación

Datos Xerais

Denominación

Modelo 490.Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais.Autoliquidación

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

O Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais é un tributo de natureza indirecta que grava, na forma e condicións previstas na Lei 4/2020, as prestacións de determinados servizos dixitais en que exista intervención de usuarios situados no territorio de aplicación do imposto.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Debe presentar autoliquidacións trimestrais polo imposto (modelo 490) e ingresar o importe resultante nos prazos previstos;tamén terá que presentar as declaracións censais que procedan.Máis información nas preguntas frecuentes publicadas na sede electrónica da Axencia Tributaria.

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE 26-11-2013)

Normativa Básica

 • Lei 4/2020, do 15 de outubro,

  do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais.

 • Real Decreto 400/2021, do 8 de xuño,

  polo que desenvolven as regras de localización dos dispositivos dos usuarios e as obrigas formais do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais, e se modifica o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos, aprobado polo Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo (BOE 09-06-2021).

 • Orde HAC/590/2021, do 9 de xuño,

  pola que se aproba o modelo 490 de "Autoliquidación do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais" e se determinan a forma e procedemento para a súa presentación (BOE 11-xuño-2021)

 • Orde HFP/480/2022, do 23 de maio,

  pola que se modifica a Orde HAC/590/2021, do 9 de xuño, pola que se aproba o modelo 490 de "Autoliquidación do Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais" e determínase a forma e procedemento para a súa presentación (BOE 31-maio-2022).

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se crea a sede electrónica e se regulan os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-decembro-2009)