Saltar ao contido principal

Modelo 901. Información das CCAA sobre datos consignados no certificado de eficiencia enerxética.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 901. Información das CCAA sobre datos consignados no certificado de eficiencia enerxética.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Novo modelo de declaración informativa a presentar polas CCAA para comunicar datos relativos ao certificado de eficiencia enerxética e cumprir así coa obriga de subministración de información prevista na disposición adicional 13ª, apartado 3, letra g) da Lei 35/2006, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Nin ten fases específicas de tramitación

Formularios

Modelo 901. Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Disposición adicional decimotercera, apartado 3,

letra g) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006).