Saltar ao contido principal

PRIMEIRA axuda de 200 euros para persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio

Datos Xerais

Denominación

PRIMEIRA axuda de 200 euros para persoas físicas de baixo nivel de ingresos e patrimonio

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Serán beneficiarios dunha axuda, en pagamento único, de 200 euros de contía, as persoas físicas que na data do 27 de xuño de 2022 realicen unha actividade por conta propia ou allea pola que estean dados de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidade, ou sexan desempregados inscritos na oficina de emprego, sexan beneficiarios ou non da prestación ou subsidio por desemprego, sempre que en 2021 percibisen ingresos inferiores a 14.000 euros íntegros anuais, e tivesen un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuais.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán

Lugar de presentación

Sede electrónica Axencia Tributaria

Documentación

A solicitude presentarase na Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria, enchendo o formulario electrónico que para tal fin póñase a disposición pola mesma ata o 30 de setembro de 2022, e en que, necesariamente, deberá figurar a conta bancaria en que se desexe que se realice o aboamento

Fases do procedemento/servizo

Inicio: A solicitude presentarase na sede electrónica da Axencia Tributaria, enchendo o formulario electrónico que para tal fin póñase a disposición pola mesma ata o 30 de setembro de 2022, e en que, necesariamente, deberá figurar a conta bancaria en que se desexe que se realice o aboamento.

Tramitación.- A Axencia Tributaria xestionará as solicitudes de axuda e desenvolverá todas as actuacións de xestión, control e recadación necesaria para a súa tramitación, con aplicación do que se dispón na Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e os seus regulamentos de desenvolvemento no non previsto expresamente no artigo 31 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño.

Resolución: Ingresarase o importe na conta solicitada. Transcorrido o prazo de tres meses desde a finalización do prazo de presentación do formulario sen haberse efectuado o pagamento, a solicitude poderá entenderse desestimada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: no prazo dun mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Artigo 31 do Real Decreto-lei 11/2022, do 25 de xuño,

    polo que se adoptan e prorróganse determinadas medidas para responder ás consecuencias económicas e sociais da guerra en Ucraína, para facer fronte a situacións de vulnerabilidade social e económica, e para a recuperación económica e social da illa da Palma (BOE 26-junio-2022)

  • Artigo 74 do Real Decreto-lei 20/2022, do 27 de decembro,

    de medidas de resposta ás consecuencias económicas e sociais da Guerra de Ucraína e de apoio á reconstrución da illa da Palma e a outras situacións de vulnerabilidade.