Saltar ao contido principal

Modelo 220.IS.Réxime de consolidación fiscal.Documento de ingreso ou devolución.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 220.IS.Réxime de consolidación fiscal.Documento de ingreso ou devolución.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación da declaración-liquidación do Imposto sobre Sociedades en relación cos grupos en réxime de consolidación fiscal.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

A que establece a lexislación vixente con respecto a determinadas operacións

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orde HAP/2194/2013, do 22 de novembro,

pola que se regulan os procedementos e as condicións xerais para a presentación de determinadas autoliquidacións, declaracións informativas, declaracións censais, comunicacións e solicitudes de devolución, de natureza tributaria (BOE 26-novembro-2013).

Normativa Básica

  • Lei 27/2014, do 27 de novembro,

    do Imposto sobre sociedades.Artigo 58.(BOE 28-novembro-2014)

  • Orde HAC/560/2021, do 4 de xuño,

    pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020, dítanse instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso, establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica;e pola que se modifica a Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo, pola que se aproba o modelo 282, Declaración informativa anual de axudas recibidas no marco do Réxime Económico e Fiscal de Canarias e outras axudas de estado, derivadas da aplicación do Dereito da Unión Europea e se establecen as condicións e o procedemento para a súa presentación (BOE 08-06-2021).

  • Orde HFP/379/2022, do 28 de abril,

    pola que se aproban os modelos de declaración do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondentes a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2021, dítanse instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso e establécense as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica (BOE 4-maio-2022).

Normativa que aproba a inclusión do procedemento ou servizo no rexistro

Resolución do 28 de decembro de 2009, da Presidencia da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se crea a sede electrónica e se regulan os rexistros electrónicos da Axencia Estatal de Administración Tributaria (BOE 29-decembro-2009).