Saltar ao contido principal

Modelo 226.Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 226.Solicitude de aplicación do réxime opcional para contribuíntes persoas físicas residentes noutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Permítese a presentación telemática, así como a predeclaración

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • A Lei 26/2014, do 27 de novembro,

    pola que se modifican a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e outras normas tributarias.(BOE 28 - novembro - 2014)

  • Orde HAP/2474/2015, do 19 de novembro,

    pola que se aproba o modelo de solicitude de devolución por aplicación da exención por reinvestimento en vivenda habitual no ámbito do Imposto sobre a Renda de non Residentes e o modelo de solicitude do réxime opcional regulado no artigo 46 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, e determínase o lugar, forma e prazo de presentación das devanditas solicitudes.(BOE 24 - novembro - 2015)