Saltar ao contido principal

Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 181. Declaración Informativa. Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración informativa en que se relacionan prestámolos hipotecarios para adquisición de vivenda. É unha declaración que exclusivamente pode presentarse en Soporte ou mediante teleproceso.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 181

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación en soporte directamente lexible por ordenador e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática. (BOE 31-diciembre-2009)

  • Orde HFP/1923/2016, do 19 de decembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, a Orde EHA/3021/2007, do 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde HAP/2250/2015, do 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas, a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións, e a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios. (BOE, 21-diciembre-2016)

  • Orde HFP/1192/2022, do 1 de decembro,

    pola que se modifican a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, de Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de Declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles….(BOE 3-diciembre-2022).