Saltar ao contido principal

Modelo 181.Declaración Informativa.Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 181.Declaración Informativa.Préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración informativa na que se relacionan prestámolos hipotecarios para adquisición de vivenda.É unha declaración que exclusivamente pode presentarse en Soporte ou mediante teleproceso.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 181

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación en soporte directamente lexible por ordenador e se establecen as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática.( BOE 31-decembro-2009 )

  • Orde HFP/1923/2016, do 19 de decembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/3514/2009, de 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde HAP/2250/2015, de 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións, e a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.(BOE, 21-decembro-2016)

  • Orde HFP/1192/2022, da 1 de decembro,

    pola que se modifican a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios;a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, de Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras;a Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de Declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles....(BOE 3-decembro-2022).