Saltar ao contido principal

Modelo 182.Declaración Informativa.Donativos, doazóns e achegas recibidas.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 182.Declaración Informativa.Donativos, doazóns e achegas recibidas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración informativa na que se relacionan os donativos, doazóns e achegas recibidas que dean dereito a dedución polo Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, polo Imposto sobre Sociedades ou polo Imposto sobre a Renda de non Residentes.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Soporte magnético

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

 • Orde EHA/3021/2007, do 11 de outubro,

  pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, así como os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores do devandito modelo por soportes directamente lexibles por ordenador e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática a través de internet, e modifícanse os modelos de declaración 184, 187, 188, 193 nor­mal e simplificado, 194, 196, 198, 215 e 345.(BOE 18-outubro-2007)

 • Orde HFP/1923/2016, do 19 de decembro,

  pola que se modifica a Orde EHA/3514/2009, de 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde HAP/2250/2015, de 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións, e a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.(BOE, 21-decembro-2016)

 • Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro,

  pola que se modifican determinadas declaracións informativas, a Orde de 20 de novembro de 2000, pola que se aproban os modelos 115, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso, os modelos 180, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde EHA/3481/2008, de 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo, e a Orde HAP/1695/2016, de 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 30-decembro-2020).

 • Orde HFP/1351/2021, da 1 de decembro,

  pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-decembro-2021).