Saltar ao contido principal

Modelo 187. Declaración Informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 187. Declaración Informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración informativa de accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes por operacións de adquisición e alleamento de accións e participacións representativas do capital ou patrimonio de Institucións de Investimento Colectivo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 187

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro,

  pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación (BOE, 10-septiembre-2014).

 • Orde HFP/1923/2016, do 19 de decembro,

  pola que se modifica a Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, a Orde EHA/3021/2007, do 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde HAP/2250/2015, do 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas, a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións, e a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios. (BOE, 21-diciembre-2016)

 • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

  pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes".

 • Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro,

  pola que se modifican determinadas declaracións informativas, a Orde do 20 de novembro de 2000, pola que se aproban os modelos 115, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso, os modelos 180, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde EHA/3021/2007, do 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde EHA/3481/2008, do 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo, e a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 30-diciembre-2020).

 • Orde HFP/1351/2021, do 1 de decembro,

  pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-diciembre-2021).

 • Orde HFP/823/2022, do 24 de agosto,

  pola que se aproba o modelo 345 de "Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurada, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, achegas e contribucións" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187 de "Declaración informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das Institucións de Investimento Colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición" (BOE 29-agosto-2022).