Saltar ao contido principal

Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 188. Declaración Informativa. Retencións e ingresos á conta. Rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez. Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non residentes (establecementos permanentes) por rendas ou rendementos de capital mobiliaria procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 188

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de sinatura non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)

Normativa básica

  • Orde do 17 de novembro de 1999, pola que se aproban os modelos 128,

    en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso e os modelos 188, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes, en relación coas rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez, así como os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores dos citados modelos 188 por soporte directamente lexible por ordenador. (BOE 20-noviembre-1999)

  • Orde HAP/2118/2015, do 9 de outubro,

    pola que se aproba o modelo 280, "Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde do 17 de novembro de 1999, pola que se aproban os modelos 128, en Pesetas e en Euros, de Declaración-documento de ingreso e os modelos 188, en Pesetas e en Euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes correspondente a establecementos permanentes, en relación coas rendas ou rendementos do capital mobiliario procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez, así como os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores dos citados modelos 188 por soporte directamente lexible por ordenador. (BOE, 15-octubre-2015)