Saltar ao contido principal

Modelo 190.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta.Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas.Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 190.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta.Rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de rendas.Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración resumo anual de Retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 190

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica

  • Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro,

    pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda.(BOE 23-novembro-2009)

  • Orde HFP/1106/2017, do 16 de novembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e os prazos de presentación dos modelos 171, 184, 345 e 347.(BOE, 18-novembro-2017)

  • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

    pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo;a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300;a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda;a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras;a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios;a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración informativa de contas de non-residentes".