Saltar ao contido principal

Modelo 193.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario.Retencións e ingresos a conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas.Resumo anual.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 193.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do IRPF sobre determinados rendementos do capital mobiliario.Retencións e ingresos a conta do IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas.Resumo anual.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación do Resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre determinados rendementos do capital mobiliario e de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes) sobre determinadas rendas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 193

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica

  • Orde EHA/3377/2011, da 1 de decembro,

    pola que se aproba o modelo 193 de resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinados rendementos do capital mobiliario do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e sobre determinadas rendas do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, correspondente a establecementos permanentes, así como os deseños físicos e lóxicos para a presentación en soporte directamente lexible por ordenador, e pola que se modifican os deseños físicos e lóxicos do modelo 291, aprobado por Orde EHA/3202/2008, de 31 de outubro e do modelo 196 aprobado por Orde EHA/3300/2008, de 7 de novembro.(BOE 12-decembro-2011)

  • Orde HFP/1822/2016, do 24 de novembro,

    pola que se introducen determinadas modificacións técnicas nos deseños físicos e lóxicos dos modelos de declaración informativa nºs.165, 170, 193, 194, 196, 280 e 282 aprobados, respectivamente, por Orde HAP/2455/2013, do 27 de decembro, Orde EHA/97/2010, do 25 de xaneiro, Orde EHA/3377/2011, do 1 de decembro, Orde de 18 de xaneiro de 1999, Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, Orde HAP/2118/2015, de 9 de outubro e Orde HAP/296/2016, de 2 de marzo.(BOE, 29-novembro-2016)

  • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

    ...(BOE 31-decembro-2019)