Saltar ao contido principal

Modelo 194.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do IRPF, IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.Resumo anual

Datos Xerais

Denominación

Modelo 194.Declaración Informativa.Retencións e ingresos a conta do IRPF, IS e IRNR (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.Resumo anual

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non-residentes (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas derivadas da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 194

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Orde de 18 de novembro de 1999, pola que se aproban os modelos 123,

    en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso e os modelos 193, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinados rendementos do capital mobiliario do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e sobre determinadas rendas do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, correspondente a establecementos permanentes, e os modelos 124, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso e os modelos 194, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta dos citados Impostos derivados da transmisión, amortización, reembolso, troco ou conversión de calquera clase de activos representativos da captación e utilización de capitais alleos, así como os deseños físicos e lóxicos para a substitución das follas interiores dos citados modelos 193 e 194 por soportes directamente lexibles por ordenador.(BOE 19-novembro-1999)

  • Orde HFP/1822/2016, do 24 de novembro,

    pola que se introducen determinadas modificacións técnicas nos deseños físicos e lóxicos dos modelos de declaración informativa nºs.165, 170, 193, 194, 196, 280 e 282 aprobados, respectivamente, por Orde HAP/2455/2013, do 27 de decembro, Orde EHA/97/2010, do 25 de xaneiro, Orde EHA/3377/2011, do 1 de decembro, Orde de 18 de xaneiro de 1999, Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, Orde HAP/2118/2015, de 9 de outubro e Orde HAP/296/2016, de 2 de marzo.(BOE, 29-novembro-2016)

  • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

    … (BOE 31-decembro-2019)