Saltar ao contido principal

Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 196. Declaración Informativa. Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da declaración resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes) sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, incluíndo as baseadas en operacións sobre activos financeiros, e da declaración informativa anual de persoas autorizadas e de saldos en contas de toda clase de institucións financeiras.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 196

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • ORDE EHA/3300/2008, do 7 de novembro,

  pola que se aproba o modelo 196, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes). Retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras, incluíndo as baseadas en operacións sobre activos financeiros, declaración informativa anual de persoas autorizadas e de saldos en contas de toda clase de institucións financeiras. (BOE 18-noviembre-2008)

 • Orde HFP/1822/2016, do 24 de novembro,

  pola que se introducen determinadas modificacións técnicas nos deseños físicos e lóxicos dos modelos de declaración informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 e 282 aprobados, respectivamente, por Orde HAP/2455/2013, do 27 de decembro, Orde EHA/97/2010, do 25 de xaneiro, Orde EHA/3377/2011, do 1 de decembro, Orde do 18 de xaneiro de 1999, Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, Orde HAP/2118/2015, do 9 de outubro e Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo. (BOE, 29-noviembre-2016)

 • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

  pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes".

 • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

  ...(BOE 31-diciembre-2019)

 • Orde HFP/1192/2022, do 1 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, de Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras….(BOE 3-diciembre-2022).

 • Orde HFP/1284/2023, do 28 de novembro,

  pola que se aproba o modelo 430 de "Imposto sobre as primas de seguros. Autoliquidación" e determínase a forma e procedemento para a súa presentación, e modifícanse as ordes ministeriais que aproban os deseños de rexistro dos modelos 165, 180, 184, 188, 189, 193, 194, 196, 198, 296 e actualízase o contido dos anexos I e II da orde ministerial que aproba o modelo 289 (BOE 30-noviembre-2023)

Normativa de tramitación

Orde EHA/3062/2010, do 22 de novembro,

pola que se modifican as formas de presentación das declaracións informativas e resumos anuais de carácter tributario correspondentes aos modelos 038, 156, 159, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 291, 296, 299, 340, 345, 346, 347, 349, 611 e 616. (BOE 30-noviembre-2010)