Saltar ao contido principal

Modelo 198.Declaración Informativa.Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 198.Declaración Informativa.Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a achega de información acerca de determinadas operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 198

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo;a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300;a Orde EHA/3127/2009, de 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda;a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidos pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras;a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios;a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración informativa de contas de non-residentes".

Normativa Básica

 • Orde HFP/1923/2016, do 19 de decembro,

  pola que se modifica a Orde EHA/3514/2009, de 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde HAP/2250/2015, de 23 de outubro, pola que se aproba o modelo 184 de declaración informativa anual a presentar polas entidades en réxime de atribución de rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo e do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, do Imposto sobre Sociedades e do Imposto sobre a Renda de non Residentes, en relación coas rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia das transmisións ou reembolsos desas accións ou participacións, e a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios.(BOE, 21-decembro-2016)

 • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

  ... (BOE 31-decembro-2019)

 • Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro,

  pola que se modifican determinadas declaracións informativas, a Orde de 20 de novembro de 2000, pola que se aproban os modelos 115, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso, os modelos 180, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, a Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde EHA/3021/2007, de 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde EHA/3481/2008, de 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, a Orde HAP/1608/2014, de 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo, e a Orde HAP/1695/2016, de 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 30-decembro-2020).

 • Orde HFP/1351/2021, da 1 de decembro,

  pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-decembro-2021).

 • Orde HFP/1192/2022, da 1 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios....(BOE 3-decembro-2022)

 • Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro,

  pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores inmobiliarios, así como os deseños físicos e lóxicos para a substitución das súas follas interiores por soporte directamente lexible por ordenador e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación telemática a través de Internet e por teleproceso e modifícanse as Ordes de aprobación dos modelos de declaración 193, 296 e 347.( BOE 29-novembro-2004 )