Saltar ao contido principal

Modelo 295.Declaración Informativa.Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas Institucións de Investimento Colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo españolas.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 295.Declaración Informativa.Relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas Institucións de Investimento Colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións en Institucións de Investimento Colectivo españolas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar, nos supostos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións de Institucións de Investimento Colectivo españolas, a presentación da relación anual individualizada dos clientes coa posición investidora nas Institucións de Investimento Colectivo españolas, referida a data 31 de decembro do exercicio.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Modelo 295

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

ORDE EHA/1674/2006, do 24 de maio,

pola que, no ámbito do Imposto sobre a Renda de non Residentes, rendas obtidas sen mediación de establecemento permanente, se establece un procedemento especial de acreditación da residencia de certos accionistas ou partícipes non-residentes, no suposto de contratos de comercialización transfronteiriza de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo españolas mediante contas globais subscritos con entidades intermediarias residentes no estranxeiro, e regúlanse as obrigas de subministración de información destas entidades á administración tributaria española.(BOE 1-xuño-2006)