Saltar ao contido principal

Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurada, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurada, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Facilitar a presentación da Declaración anual partícipe e achegas

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 345

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orde HFP/1106/2017, do 16 de novembro,

    pola que se modifica a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda e os prazos de presentación dos modelos 171, 184, 345 e 347. (BOE, 18-noviembre-2017).

  • Orde HFP/823/2022, do 24 de agosto,

    pola que se aproba o modelo 345 de "Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurada, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, achegas e contribucións" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187 de "Declaración informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das Institucións de Investimento Colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición" (BOE 29-agosto-2022).

  • Orde HFP/528/2023, do 22 de maio,

    pola que se modifica a Orde HFP/823/2022, do 24 de agosto, pola que se aproba o modelo 345 de "Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurada, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes, achegas e contribucións" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187 de "Declaración informativa. Accións e participacións representativas do capital ou do patrimonio das Institucións de Investimento Colectivo e resumo anual de retencións e ingresos a conta de IRPF, IS e IRNR en relación con rendas ou ganancias patrimoniais obtidas como consecuencia de transmisións ou reembolsos desas accións e participacións e dereitos de subscrición" (BOE 30-mayo-2023).

Normativa de tramitación

Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de sinatura non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h). (BOE 11-marzo-2014)