Saltar ao contido principal

Modelo 038.Declaración Informativa.Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 038.Declaración Informativa.Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Declaración mensual informativa que deben utilizar os titulares de rexistros públicos que autorizasen a inscrición da constitución, establecemento, modificación ou extinción de entidades que sexan suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Presentación telemática a través de Internet.

Documentación

Modelo 038.Presentarase cada mes natural respecto das inscricións do mes natural anterior.

Fases do procedemento/servizo

Sen fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

  • ORDE EHA/3061/2005, do 3 de outubro,

    pola que se establecen as condicións e o procedemento para a presentación telemática por Internet das declaracións correspondentes ao modelo 038 e o procedemento para a presentación telemática por teleproceso das declaracións correspondentes ao modelo 180, regúlase o lugar, prazo e forma de presentación da declaración-resumo anual correspondente ao modelo 392 e modifícanse determinadas normas de presentación dos modelos de declaración 180, 193, 345, 347 e 349, e outras normas tributarias.(BOE 6-outubro-2005)

  • Resolución do 4 de marzo de 2014, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

    sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento de débedas polo procedemento de cargo en conta, mediante o sistema de firma non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (pin24h).(BOE 11-marzo-2014)

Normativa Básica

Orde HAC/66/2002, do 15 de xaneiro,

pola que se aproba o modelo 038, para a relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos.(BOE 18-xaneiro-2002)