Saltar ao contido principal

Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Resumo anual das retencións e ingresos a conta dos premios das lotarías e apostas organizadas pola Sociedade Estatal Loterías y Apuestas del Estado e outros órganos tanto nacionais como doutros Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e que ata agora estaban exentos.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Ley 16/2012, de 27 de diciembre,

    por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. (BOE 28-diciembre-2012)

  • Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre,

    por la que se aprueba el modelo 270, "Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. (BOE 18-diciembre-2013)

  • Orden HFP/1286/2023, de 28 de noviembre,

    por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, y la Orden HAP/2368/2013, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 270, «Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (BOE 30-noviembre-2023).