Saltar ao contido principal

Modelo 280. Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 280. Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Permitir a presentación telemática, así como a consulta de declaracións presentadas na sede da AEAT.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • Orde HFP/1822/2016, do 24 de novembro,

  pola que se introducen determinadas modificacións técnicas nos deseños físicos e lóxicos dos modelos de declaración informativa nºs. 165, 170, 193, 194, 196, 280 e 282 aprobados, respectivamente, por Orde HAP/2455/2013, do 27 de decembro, Orde EHA/97/2010, do 25 de xaneiro, Orde EHA/3377/2011, do 1 de decembro, Orde do 18 de xaneiro de 1999, Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, Orde HAP/2118/2015, do 9 de outubro e Orde HAP/296/2016, do 2 de marzo. (BOE, 29-noviembre-2016)

 • Lei 35/2006 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades,

  sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio (Disposición adicional vixésimo sexta). (BOE 29 - novembro - 2006)

 • Real decreto 439/2007, do 30 de marzo,

  polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e modifícase o Regulamento de Plans e Fondos de Pensións, aprobado por Real decreto 304/2004, do 20 de febreiro (Disposición adicional oitava). (BOE 31-marzo-2007)

 • Orde HAP/2118/2015, do 9 de outubro,

  pola que se aproba o modelo 280, "Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo" e establécense as condicións e o procedemento para a súa presentación. (BOE do 15 de outubro)

 • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

  ... (BOE 31-diciembre-2019)

 • Orde HFP/1192/2022, do 1 de decembro,

  pola que se modifican a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de Declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, de Resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3514/2009, do 29 de decembro, pola que se aproba o modelo 181 de Declaración informativa de préstamos e créditos, e operacións financeiras relacionadas con bens inmobles; a Orde HAP/2118/2015, do 9 de outubro, pola que se aproba o modelo 280, "Declaración informativa anual de plans de aforro a longo prazo"….(BOE 3-diciembre-2022).