Saltar ao contido principal

Modelo 289. Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 289. Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Intercambio automático de información derivada da asistencia mutua do Sistema Común de Intercambio de Información (CRS)

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Empresa

Lugar de presentación

Telemática (servizo web)

Fases do procedemento/servizo

Non ten fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

 • Orde HAC/1276/2020, do 28 de decembro,

  pola que se modifican determinadas declaracións informativas, a Orde do 20 de novembro de 2000, pola que se aproban os modelos 115, en pesetas e en euros, de declaración-documento de ingreso, os modelos 180, en pesetas e en euros, do resumo anual de retencións e ingresos a conta sobre determinadas rendas ou rendementos procedentes do arrendamento ou subarrendamento de inmobles urbanos, a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios, a Orde EHA/3021/2007, do 11 de outubro, pola que se aproba o modelo 182 de declaración informativa de donativos, doazóns e achegas recibidas e disposicións realizadas, a Orde EHA/3481/2008, do 1 de decembro, pola que se aproba o modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros e rendas, a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo, e a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 30-diciembre-2020).

 • Orde HFP/1351/2021, do 1 de decembro,

  pola que se modifican diversas declaracións informativas (BOE 3-diciembre-2021).

 • Orde HFP/1192/2022, do 1 de decembro,

  pola que se modifican, entre outras a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de Declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua (BOE 3-decembro-2022)

 • Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro,

  pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias.

 • Orde HAC/1417/2018, do 28 de decembro,

  pola que se modifica a Orde HAP/1608/2014, do 4 de setembro, pola que se aproba o modelo 187, de declaración informativa de accións ou participacións representativas do capital ou do patrimonio das institucións de investimento colectivo; a Orde EHA/3435/2007, do 23 de novembro, pola que aproban os modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 e 300; a Orde EHA/3127/2009, do 10 de novembro, pola que se aproba o modelo 190 para a declaración do resumo anual de retencións e ingresos a conta do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas sobre rendementos do traballo e de actividades económicas, premios e determinadas ganancias patrimoniais e imputacións de renda; a Orde EHA/3300/2008, do 7 de novembro, pola que se aproba o modelo 196, sobre rendementos do capital mobiliario e rendas obtidas pola contraprestación derivada de contas en toda clase de institucións financeiras; a Orde EHA/3895/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba o modelo 198, de declaración anual de operacións con activos financeiros e outros valores mobiliarios; a Orde HAP/1695/2016, do 25 de outubro, pola que se aproba o modelo 289, de declaración informativa anual de contas financeiras no ámbito da asistencia mutua, e pola que se modifican outras normas tributarias, e a Orde EHA/3202/2008, do 31 de outubro, pola que se aproba o modelo 291 "Imposto sobre a Renda de Non Residentes. Non residentes sen establecemento permanente. Declaración informativa de contas de non residentes".

 • Orde HAC/1276/2019, do 19 de decembro,

  ... (BOE de 31-decembro-2019)