Saltar ao contido principal

Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos

Datos Xerais

Denominación

Autorización para a presentación conxunta do IVE correspondente a diversos suxeitos pasivos

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

A entidade interesada solicita autorización para cumprir as obrigas formais referentes ao Imposto sobre o Valor Engadido, en concreto a presentación de declaracións, en relación con determinados suxeitos pasivos de escasa entidade, que realizan unha mesma actividade a favor da solicitante.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude indicando a actividade realizada polos suxeitos pasivos respecto dos cales presentará a declaración de IVE, e listado destes, especificando, a contraprestación dos servizos de colaboración e cotas de IVE do último exercicio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio.Presentación da solicitude.

Tramitación.Existe trámite de audiencia se a proposta é desestimatoria.

Terminación con resolución expresa.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica