Saltar ao contido principal

Comunicación para que a conservación e / ou expedición de facturas realícese por un non establecido na Unión Europea.

Datos Xerais

Denominación

Comunicación para que a conservación e / ou expedición de facturas realícese por un non establecido na Unión Europea.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

A conservación de facturas ou tíckets, tanto emitidos coma recibidos, por un terceiro non establecido na UE, Canarias, Ceuta ou Medila, ou nun país co cal non exista un instrumento xurídico de asistencia mutua, só poderá realizarse previa autorización do Departamento de Xestión.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Presentación da solicitude

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Presentación da solicitude.

Tramitación. Non existe trámite de audiencia.

Terminación. Con resolución expresa.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica