Saltar ao contido principal

Modelo 362.IVE.Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos internacións recoñecidos por España.(Artigo 10, apartado 3 do Real Decreto 3485/2000, do 29 de decembro)

Datos Xerais

Denominación

Modelo 362.IVE.Solicitude de reembolso no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos internacións recoñecidos por España.(Artigo 10, apartado 3 do Real Decreto 3485/2000, do 29 de decembro)

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento do dereito ao reembolso do Imposto sobre o Valor Engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais).

Documentación

Modelo 362

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia de parte.No caso de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais, mediante a presentación do modelo 362.

Tramitación:O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

Terminación:resolución expresa.Transcorrido o prazo establecido para a resolución de ambos os dous procedementos sen que se ditase Resolución expresa sobre estes, o silencio administrativo terá efectos desestimatorio para os supostos de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais.Cun prazo de resolución de 6 meses.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria(Oficina Nacional de Xestión Tributaria)

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica