Saltar ao contido principal

Modelo 360-Modelo 361.IVE.Xestión de devolucións a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o Imposto

Datos Xerais

Denominación

Modelo 360-Modelo 361.IVE.Xestión de devolucións a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o Imposto

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Os empresarios ou profesionais non establecidos no territorio no que soportan o Imposto, nos que concorran determinados requisitos previstos na normativa, poderán exercitar o dereito á devolución do Imposto sobre o Valor Engadido que satisfixesen ou, se é o caso, lles haxa sido repercutido.Este procedemento presenta tres modalidades:1ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado noutros Estados membros por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do Imposto, Canarias, Ceuta e Melilla (Modelo 360).2ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do Imposto por empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla (Modelo 360).3ª) Solicitudes de devolución do IVE soportado no territorio de aplicación do Imposto por empresarios ou profesionais establecidos en terceiros países co que existía reciprocidade (Modelo 361)

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Debe terse en conta o disposto no apartado seguinte “Fases do procedemento”.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia de parte.Nas tres modalidades do procedemento a presentación realizarase de forma telemática, a través de Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Tramitación:O procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.No suposto de solicitudes presentadas por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, Canarias, Ceuta e Melilla, polas cotas soportadas ou satisfeitas noutros Estados membros, unha vez recibidas as súas solicitudes, remitiranse, no prazo de 15 días, aos devanditos Estados membros que serán os responsables da súa tramitación.No suposto de solicitudes presentadas por empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta, Melilla ou terceiros países cos que exista reciprocidade, polas cotas soportadas ou satisfeitas no territorio de aplicación do Imposto, o procedemento será tramitado pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Terminación:por resolución expresa.O prazo de resolución será de 4 meses, non obstante, pode ampliarse ata os seis e oito meses segundo se requira información adicional ou ulterior.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

4 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde EHA/789/2010, do 16 de marzo,

pola que se aproban o formulario 360 de solicitude de devolución do Imposto sobre o Valor Engadido soportado por empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto, o contido da solicitude de devolución a empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto, pero establecidas na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, e o modelo 361 de solicitude de devolución do Imposto sobre o Valor Engadido a determinados empresarios ou profesionais non establecidos no territorio de aplicación do imposto, nin na Comunidade, Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, e establécense, así mesmo, as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación telemática.(BOE 30-marzo-2010)