Saltar ao contido principal

Modelo 363.IVE.Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos internacións recoñecidos por España.(Artigo 10, apartado 1 do Real Decreto 3485/2000, do 29 de decembro)

Datos Xerais

Denominación

Modelo 363.IVE.Solicitude de recoñecemento previo da exención no marco das relacións diplomáticas, consulares e dos Organismos internacións recoñecidos por España.(Artigo 10, apartado 1 do Real Decreto 3485/2000, do 29 de decembro)

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é o recoñecemento previo do dereito á exención do Imposto sobre o Valor Engadido no marco das relacións diplomáticas, consulares, dos Organismos Internacionais recoñecidos por España.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación.(Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais).

Documentación

Modelo 363 (Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais).

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia de parte.Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais, mediante a presentación do modelo 363.

Tramitación:o procedemento tramitarase cos documentos achegados ou requiridos.

Terminación:Resolución expresa.Transcorrido o prazo establecido para a resolución de ambos os dous procedementos sen que se ditase Resolución expresa sobre estes, o silencio administrativo terá efectos desestimatorio para os supostos de Relacións diplomáticas, consulares e Organismos Internacionais.Cun prazo de resolución de 6 meses.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica