Saltar ao contido principal

IVE.Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio.

Datos Xerais

Denominación

IVE.Recoñecemento dunha porcentaxe provisional de pro rata e solicitude de cambio.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Solicitude por parte do obrigado tributario da aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución das cotas soportadas do Imposto sobre o Valor Engadido distinto do definitivo do ano anterior, que é o que resultaría aplicable en ausencia dunha solicitude en sentido contrario do obrigado tributario.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude por parte do obrigado tributario de aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta do fixado como definitivo para o ano precedente.Resolución ditada pola AEAT respecto da solicitude anterior.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Solicitude presentada polo obrigado tributario instando a aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta do fixado como definitivo para o ano precedente, cando concorra algunha das seguintes circunstancias:a) circunstancias susceptibles de alterar significativamente a porcentaxe de dedución.b) Inicio de actividades empresariais ou profesionais, ou de actividades que vaian constituír un sector diferenciado respecto das que se viñeran desenvolvendo con anterioridade.

Tramitación:Comprobación por parte da Administración tributaria da concorrencia no obrigado tributario dalgunha das circunstancias que posibilitan a aplicación dunha porcentaxe provisional de dedución distinta do definitivo do ano anterior.

Terminación:Resolución expresa por parte da AEAT da solicitude presentada polo obrigado tributario.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

1 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica