Saltar ao contido principal

Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no Imposto de Matriculación.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 05. Recoñecemento previo de determinados supostos de non suxeición, exención ou redución no Imposto de Matriculación.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Presentación por parte do obrigado tributario do modelo 05 de solicitude de aplicación no Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transporte dos supostos de non suxeición, exención e redución da base impoñible que requiren o recoñecemento previo da Administración tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Oficinas da Axencia Tributaria (só para persoas físicas, cando a presentación se realice en papel impreso xerado mediante o servizo de impresión desenvolvida pola Axencia Tributaria).

Por Internet, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

A que proceda en cada suposto segundo o que se establece no Anexo II da Orde HAC/171/2021, do 25 de febreiro (BOE 27/02/2021), que aproba este modelo. Boletín Oficial do Estado en nova ventá

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Presentación por parte do obrigado tributario do modelo 05 de solicitude de aplicación no Imposto Especial sobre Determinados Medios de Transportes dos supostos de non suxeición, exención e redución da base impoñible que requiren o recoñecemento previo da Administración tributaria. A devandita presentación deberá efectuarse antes da matriculación definitiva do medio de transporte, non podendo, en ningún caso, procederse a matricular definitivamente o mesmo ata que non se producise o recoñecemento do beneficio fiscal.

Tramitación. Comprobación por parte da Administración tributaria do cumprimento dos requisitos necesarios para o recoñecemento da non suxeición, exención ou redución da base impoñible solicitada. Os órganos xestores poderán requirir a presentación de calquera documentación que deba obrar en poder do solicitante, así como efectuar comprobacións dos vehículos para constatar a adecuación dos mesmos ao seu destino ou finalidade. Cando a proposta de resolución vaia a ser denegatoria, se lle notificará ao obrigado tributario para que poida efectuar alegacións nun prazo de dez días.

Terminación. Resolución pola que se recoñeza ou denéguese a non suxeición, exención ou redución da base impoñible solicitada.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

  • Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero,

    por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (BOE 27-febrero-2021).

  • Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre,

    por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, "Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible", y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación (BOE 14-diciembre-2021).