Saltar ao contido principal

Modelo 140.IRPF.Dedución por maternidade.Solicitude do abono anticipado e comunicación de variacións.

Datos Xerais

Denominación

Modelo 140.IRPF.Dedución por maternidade.Solicitude do abono anticipado e comunicación de variacións.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é solicitar o abono anticipado mensual da dedución por maternidade do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán

Lugar de presentación

Telemática

Telefónica

Oficinas da AEAT

Oficinas de Correos

Documentación

Modelo 140

Fases do procedemento/servizo

Inicio:a solicitude realizarase mediante a presentación do modelo 140.

Tramitación:en determinados supostos, a AEAT requirirá o solicitante a achega de determinados documentos xustificativos.

Terminación:a AEAT á vista da solicitude recibida e dos datos obrantes no seu poder, aboará de oficio de forma anticipada e a conta, o importe da dedución por maternidade.No suposto de que non procedese o abono anticipado da dedución, notificará tal circunstancia ao contribuínte con expresión das causas que motivan a denegación ou se realizará Resolución expresa no suposto de denegación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Orde HAC/177/2020, do 27 de febreiro,

pola que se aproba o modelo 140, de solicitude do abono anticipado da dedución por maternidade do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e regúlase a comunicación de variacións que afecten ao dereito ao seu abono anticipado (BOE 29-02-2020).