Saltar ao contido principal

Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva)

Datos Xerais

Denominación

Procedemento inspector de comprobación e investigación (contribuíntes en réxime de estimación obxectiva)

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Este procedemento ten por obxecto comprobar e investigar o adecuado cumprimento das obrigas tributarias dos contribuíntes que tributan por estimación obxectiva e neste procederase, se é o caso, á regularización da situación tributaria do obrigado mediante a práctica dunha ou varias liquidacións.A comprobación terá por obxecto os actos, elementos e valoracións consignados polos obrigados tributarios nas súas declaracións.A investigación terá por obxecto descubrir a existencia, se é o caso, de feitos con relevancia tributaria non declarados ou declarados incorrectamente polos obrigados tributarios.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Iníciase de oficio pola Administración

Fases do procedemento/servizo

Inicio:comunicación de inicio de actuacións inspectoras.

Tramitación:a) Instrución do expediente.b) Trámite de audiencia.c) Firma de actas.d) Alegacións ás actas de desconformidade.

Terminación:Acto de liquidación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica