Saltar ao contido principal

Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria.

Datos Xerais

Denominación

Rectificación de autoliquidacións de Xestión Tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Cando un obrigado tributario considere que unha autoliquidación prexudicou de calquera modo os seus intereses lexítimos, poderá instar a rectificación da devandita autoliquidación.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude co contido establecido regulamentariamente, así como os datos que permitan identificar a autoliquidación que se pretende rectificar.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:A instancia de parte, mediante a presentación dunha solicitude dirixida ao órgano competente.A solicitude só poderá facerse unha vez presentada a correspondente autoliquidación e antes de que a Administración tributaria practique a liquidación definitiva ou, no seu defecto, antes de que prescriba o dereito da Administración tributaria para determinar a débeda tributaria mediante liquidación ou o dereito a solicitar a devolución correspondente.

Tramitación:Na tramitación do expediente comprobaranse as circunstancias que determinan a procedencia da rectificación.Finalizadas as actuacións, notificarase o interesado proposta de resolución, para que en prazo de 15 días poida efectuar alegacións, salvo que a proposta coincida co solicitado polo interesado, en cuxo caso se notificará sen máis trámite a liquidación que se practique.

Terminación:Mediante resolución na que se acorde ou denegue a rectificación.Cando se acorde rectificar a autoliquidación, a resolución acordada incluirá unha liquidación provisional cando afecte algún elemento determinante da cuantificación da débeda tributaria.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2001, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se regula a presentación por vía telemática de recursos de reposición e outras solicitudes de carácter tributario.(BOE 28-decembro-2001)

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 120.3 e 123.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 87 a 115, 126 a 129.