Saltar ao contido principal

IS. Comprobación censual do índice de entidades.

Datos Xerais

Denominación

IS. Comprobación censual do índice de entidades.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Imposto sobre sociedades. En cada Delegación da Axencia Estatal de Administración Tributaria lévase un índice de entidades en que son obxecto de inscrición as entidades con domicilio fiscal dentro do seu ámbito territorial, con excepción das entidades exentas. Poderase acordar baíxaa provisional no devandito índice das entidades en que concorra algunha das seguintes circunstancias: Que os débitos tributarios da entidade coa Facenda Pública do Estado sexan declarados falidos de conformidade co que se dispón no Regulamento Xeral de Recadación, que a entidade non presentase a declaración do Imposto sobre Sociedades correspondentes a tres períodos impositivos consecutivos, ou cando se acorde baíxaa provisional no índice de entidades, poderase dar de baixa, ademais, ao obrigado tributario nos Rexistros de Operadores Intracomunitarios e de Devolución Mensual.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio pola Administración. A entidade pode presentar as declaracións omitidas.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: de oficio, mediante requirimento.

Tramitación: o interesado poderá atender o requirimento notificado e efectuar as alegacións que estime convenientes.

Resolución: Acordo de baixa provisional ou estimación das alegacións. O acordo de baixa provisional será notificado ao Rexistro Público correspondente, que estenderá na folla aberta á entidade afectada unha nota marxinal en que se fará constar que, de agora en adiante, non poderá realizarse ningunha inscrición que a aquela concirna sen presentación de certificación de alta no índice de entidades. O acordo de baixa provisional non exime á entidade afectada de ningunha das obrigas tributarias que lle puidesen incumbir. Cando se ditase acordo de baixa provisional por non presentar a declaración do Imposto sobre Sociedades durante tres períodos impositivos consecutivos e, posteriormente, a entidade presentase as declaracións omitidas, o órgano competente da AEAT acordará a rehabilitación da inscrición no índice e remitirá o acordo ao Rexistro Público en que se estendese a nota marxinal correspondente para a cancelación da mesma.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica