Saltar ao contido principal

Rectificación de erros de actos de Xestión Tributaria.

Datos Xerais

Denominación

Rectificación de erros de actos de Xestión Tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento cuxo obxecto é a rectificación, en calquera momento, de oficio ou a instancia do interesado, polo órgano que tivese ditado o acto, dos erros materiais, de feito ou aritméticos detectados neste, sempre que non tivese transcorrido o prazo de prescrición.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa - Cidadán

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude (a instancia de parte)

Fases do procedemento/servizo

Inicio:De oficio (por acordo do órgano que ditou o acto ou do seu superior xerárquico) ou a instancia de parte.Se o procedemento se tivese iniciado de oficio, xunto co acordo de iniciación notificarase a proposta de rectificación para que o interesado poida formular alegacións no prazo de 15 días.

Tramitación:Cando o procedemento se iniciase a instancia do interesado, a Administración poderá resolver directamente o que proceda cando non figuren no procedemento nin sexan tidos en conta na resolución outros feitos, alegacións ou probas que os presentados polo interesado.No caso contrario, deberá notificar a proposta de resolución para que o interesado poida alegar o que conveña ao seu dereito no prazo de 15 días contados a partir do día seguinte ao da notificación da proposta.

Terminación:Resolución acordando a rectificación ou desestimando esta.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa de tramitación

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2001, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria,

pola que se regula a presentación por vía telemática de recursos de reposición e outras solicitudes de carácter tributario.(BOE 28-decembro-2001)

Normativa Básica