Saltar ao contido principal

Liquidación de recargas por presentación fóra de prazo de declaracións e autoliquidacións

Datos Xerais

Denominación

Liquidación de recargas por presentación fóra de prazo de declaracións e autoliquidacións

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento para a esixencia das recargas por declaración extemporánea, consistentes en prestacións accesorias que deben satisfacer os obrigados tributarios como consecuencia da presentación de autoliquidacións ou declaracións fóra de prazo sen requirimento previo da Administración.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Procedemento inicidado de Oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Proposta de liquidación

Tramitación. Comunicación do trámite de audiencia

Terminación. Se é o caso, liquidación da recarga

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Artículo 27. (BOE 18-diciembre-2003)