Saltar ao contido principal

Rehabilitación do NIF

Datos Xerais

Denominación

Rehabilitación do NIF

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Rehabilitación do Número de identificación fiscal previamente revogado pola Administración tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude de rehabilitación do NIF, xustificación da desaparición das causas da revogación, acreditación de quen ostenta a titularidade do capital da sociedade, identificación completa dos representantes legais, actividade económica, domicilio fiscal, adecuación da situación censal á situación actual da entidade.Se a solicitude é para disolver e liquidar a sociedade, ademais achegarase escritura de disolución da sociedade.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Solicitude de rehabilitación do número de identificación fiscal presentada polo obrigado tributario.

Tramitación:Comprobación por parte da Administración tributaria da acreditación por parte do obrigado tributario das circunstancias previstas no artigo 147.8 do Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de Xestión e Inspección Tributaria.Arquivo da solicitude en caso de non se achegar documentación acreditativa das devanditas circunstancias.

Terminación:Resolución expresa da solicitude de rehabilitación.Notificación ao obrigado tributario do acordo de rehabilitación.Publicación no Boletín Oficial do Estado do acordo de rehabilitación.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigo 147.8.(BOE 5-setembro-2007)