Saltar ao contido principal

Liquidación de Xuros de mora de Xestión Tributaria.

Datos Xerais

Denominación

Liquidación de Xuros de mora de Xestión Tributaria.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento dirixido a liquidar, cando proceder, xuros de mora .

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante: Cidadán - Empresa - Administración

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Oficinas de correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: o procedemento iníciase de oficio por acordo do órgano competente.

Tramitación: a proposta de liquidación será notificada ao interesado. Se lle indicará que se abre o trámite de audiencia e que dentro dos quince días hábiles seguintes á data de notificación da proposta o interesado poderá presentar as alegacións que considere oportunas e presentar os documentos e informacións que estimen pertinentes, previa posta de manifesto do expediente nese mesmo lugar. Se non achega novos documentos ou elementos de proba, pode ditarse a resolución de acordo coa proposta.

Terminación: acordo de liquidación ou sobresemento se por algunha razón non proceden os intereses. Caducidade: cando se produza a paralización do procedemento durante mas de 6 meses por causa imputable á Administración.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Outros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria. Art 26 (BOE 18 - diciembre- 2003)