Saltar ao contido principal

Autorizacións.Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común.

Datos Xerais

Denominación

Autorizacións.Solicitude de plans especiais de investimentos e gastos das Comunidades Titulares de Montes Veciñais en Man Común.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Valoración pola Administración Tributaria dos ingresos procedentes da cesión de activos intanxibles e dos gastos asociados, así como das rendas xeradas na transmisión, ou ben, a cualificación dos activos e valoración dos ingresos e gastos asociados a estes, así como das rendas xeradas, partindo da proposta formulada polo obrigado tributario.A solicitude deberá presentarse por escrito con carácter previo á realización das operacións.O acordo terá validez durante os períodos impositivos que se concreten no propio acordo.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática.

Documentación

Solicitude do interesado acompañada da documentación que, como mínimo, se establece no apartado 2 do artigo 11 do Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Sociedades.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Solicitude do interesado acompañada da documentación que, como mínimo, se establece no apartado 2 do artigo 11 do Real Decreto 634/2015, do 10 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Imposto sobre Sociedades.

Tramitación:Por Equipos ou Unidades de Inspección designados polo titular do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.A Administración Tributaria examinará a solicitude xunto coa documentación presentada.Para estes efectos, poderán requirir aos obrigados tributarios cantos datos, informes, antecedentes e xustificantes teñan relación coa proposta, así como explicacións ou aclaracións adicionais.No procedemento do acordo previo de cualificación e valoración, o órgano competente para instruír deberá solicitar informe vinculante á Dirección Xeneral de Tributos, quen o evacuará no prazo máximo de 3 meses.

Terminación:O procedemento finalizará, normalmente, por resolución expresa.Tamén cabe a terminación por caducidade ou desistimento.A resolución poderá ser estimativa, desestimatoria ou declarar a inadmisibilidade, e corresponde ao Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.

Execución:Execución:Regúlase un procedemento de modificación do acordo previo de valoración ou de cualificación e valoración, no suposto de variación significativa das circunstancias económicas existentes no momento de aprobación do acordo, en termos similares ao procedemento para a aprobación inicial do acordo.Cabe solicitar prórroga da vixencia do acordo previo de valoración ou de cualificación e valoración.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

A resolución que poña fin ao procedemento ou o acto presunto desestimatorio non serán recorribles, sen prexuízo dos recursos e reclamacións que contra os actos de liquidación que no seu día se diten poidan interpoñerse.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica