Saltar ao contido principal

Fraude de Lei Tributaria

Datos Xerais

Denominación

Fraude de Lei Tributaria

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Determinar que unha operación se realizou en fraude de lei.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Non ten.Iníciase de oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:O procedemento iniciarase de oficio, por acordo do órgano competente.

Tramitación:Os actos de instrución necesarios para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales deba pronunciarse a resolución, realizaranse de oficio polo órgano que tramite o procedemento.Os interesados poderán en calquera momento do procedemento anterior ao trámite de audiencia, aducir alegacións e achegar documentos ou outros elementos de xuízo.Instruídos os procedementos e antes de redactar a proposta de resolución, poñeranse de manifesto os interesados para que poidan alegar e presentar os documentos que consideren pertinentes.

Terminación:O procedemento rematará por resolución do órgano competente, declarando a fraude lei ou a inexistencia deste.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

3 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica