Saltar ao contido principal

Procedemento amigable competencia da AEAT.

Datos Xerais

Denominación

Procedemento amigable competencia da AEAT.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Tras a reforma do Real decreto 1794/2008, do 3 de novembro, Regulamento de Procedementos Amigables en materia de imposición directa, con efectos a partir do 1 de xaneiro de 2016, a AEAT asume a condición de autoridade competente en determinados procedementos amigables (artigo 2.b). En concreto é competencia da AEAT os procedementos amigables relativos aos beneficios empresariais (habitualmente, artigo 7) e ás empresas asociadas (habitualmente, artigo 9) dos Convenios para evitar a Dobre Imposición que resulten aplicables, xa se instase en virtude do Convenio para evitar a Dobre Imposición respectiva ou en virtude dos mecanismos de resolución daqueles litixios a que se refire a Directiva (UE) 2017/1852 do Consello, do 10 de outubro de 2017, relativa aos mecanismos de resolución de litixios fiscais na Unión Europea, ou cando a petición baséese no Convenio de Arbitraxe europeo

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa - Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares contemplados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Solicitude do interesado acompañada da documentación correspondente.

Fases do procedemento/servizo

Inicio: Solicitude presentada polo interesado: co contido mínimo mencionado no apartado anterior. Comunicación de inicio pola autoridade competente doutro Estado: poderase requirir ao contribuínte español interesado.

Tramitación. Órgano competente: Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional (ONFI), dentro do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria. O xefe da Oficina Nacional de Fiscalidade Internacional designará o Equipo ou Unidade. A Administración Tributaria examinará a solicitude canda a documentación presentada. Con esta finalidade, poderase requirir aos obrigados tributarios para que emenden, completen ou aclaren a solicitude, así como calquera información adicional. No prazo de seis meses desde a data da recepción da solicitude, ou da información ou documentación achegada a raíz do requirimento mencionado, determinarase a admisión ou inadmisión da solicitude, o que se notificará ao obrigado tributario. Nos casos da Directiva ou en que o convenio prevexa a creación dunha comisión consultiva e non se acadase un acordo no período establecido no mesmo, o obrigado tributario poderá solicitar a súa constitución polas autoridades competentes para que adopte unha decisión sobre as cuestións pendentes.

Terminación: o procedemento finalizará, normalmente, por acordo entre as autoridades competentes, que se notificará ao obrigado tributario para a súa aceptación ou rexeitamento. Tamén cabe a terminación por desistencia.

Execución: unha vez que adquira firmeza o acordo, este será comunicado no prazo dun mes á Administración tributaria española competente para executaro. A execución realizarase de conformidade ao artigo 17 do Regulamento de procedementos amigables.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

2 Ano/s

Órgano de resolución

ONFI/Departamento de Inspección Financeira e Tributaria.

Recursos

Non poderá interporse recurso algún contra os acordos de terminación do procedemento, sen prexuízo dos recursos que procedan contra o acto ou actos administrativos que se diten en aplicación dos devanditos acordos.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica