Saltar ao contido principal

Achega de documentación solicitada en visita de Inspección

Datos Xerais

Denominación

Achega de documentación solicitada en visita de Inspección

Tipo de procedemento

Inspectora

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento para achegar de forma telemática a documentación solicitada no curso dunha visita da Inspección, dentro do desenvolvemento das súas actuacións.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Fases do procedemento/servizo

Non existen fases específicas de tramitación

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 93, 97 a 116, 141,142, 145 (BOE 18-decembro-2003).

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 30, 166, 169 e 171 a 174.(BOE 5-setembro-2007)