Saltar ao contido principal

Procedemento de comprobacións de carácter formal ROI/REDÉAME

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de comprobacións de carácter formal ROI/REDÉAME

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento para realizar actuacións de comprobación censual, comprobar o cumprimento dos requisitos para estar inscrito nos censos ROI/REDÉAME, e a aclaración de posibles discrepancias.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática, na Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Documentación

Documentación para xustificar as posibles discrepancias

Fases do procedemento/servizo

Inicio:personación de AEAT para que o obrigado tributario aclare ou xustifique posibles discrepancias

Tramitación:realización, se é o caso, de actuacións de comprobación censual.

terminación:emisión do correspondente informe

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:no prazo dun mes e con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económica-administrativa.

Reclamación económico-administrativa:no prazo dun mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que s epoda entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Otros, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica

  • Lei 58/2003, do 17 de decembro,

    Xeral Tributaria.Artigos 97 a 116, 141,142, 145.(BOE 18-decembro-2003)

  • Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo,

    polo que se aproba o Regulamento Xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos.Artigos 3 a 15, 25, 87 a 115 bis e 144 a 146.(BOE 5-setembro-2007)