Saltar ao contido principal

Devolución de ingresos indebidos

Datos Xerais

Denominación

Devolución de ingresos indebidos

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento especial de revisión para o recoñecemento do dereito á devolución cando se produza ningunha das seguintes circunstancias:a) Cando se produza unha duplicidade no pagamento de débedas tributarias ou sancións.b) Cando a cantidade pagada sexa superior ao importe a ingresar resultante dun acto administrativo ou dunha autoliquidación.c) Cando se ingresen cantidades correspondentes a débedas ou sancións tributarias despois de transcorrer os prazos de prescrición.d) Cando así o estableza a normativa tributaria.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante:Empresa - Cidadán

Lugar de presentación

Oficinas da AEAT

Telemática

Oficinas de Correos

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Á solicitude achegaranse os documentos que acrediten o dereito á devolución, indicando o medio elixido polo que haxa de realizarse a devolución, de entre os sinalados pola Administración competente.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:Presentación da solicitude ou acordo de inicio polo órgano competente.Cando o procedemento se inicie de oficio, notificarase ao interesado o acordo de iniciación.Cando os datos en poder da Administración tributaria sexan suficientes para formular a proposta de resolución, o procedemento poderá iniciarse mediante a notificación da devandita proposta.

Tramitación:Comprobación das circunstancias que determinen o dereito á devolución.A proposta de resolución notifícase concedendo un prazo de 10 días para a presentación de alegacións e os documentos ou xustificantes que se consideren necesarios.Pódese prescindir deste trámite se a proposta é igual á solicitada polo obrigado.

Resolución:O órgano competente para resolver ditará unha resolución motivada na que, se procede, se acordará o dereito á devolución, determinarase o titular do dereito e o importe da devolución.

Execución:devolución da contía recoñecida.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender desestimado o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica