Saltar ao contido principal

Procedemento de prema.

Datos Xerais

Denominación

Procedemento de prema.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento polo que se efectúa o cobramento das débedas vencidas e non satisfeitas no período voluntario de pagamento.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Telemática.

Oficinas da AEAT.

Oficinas de Correos.

Demais lugares considerados no artigo 16 da Lei 39/2015.

Documentación

Notificación da providencia de prema.

Fases do procedemento/servizo

Iniciación:O procedemento iníciase coa notificación da providencia de prema na que se liquidan as recargas do período executivo e concédese un prazo de pagamento durante o cal, se se paga o importe total da débeda e da recarga de prema reducida do 10 % finaliza o procedemento e non se liquidan xuros de mora.

Tramitación:Se transcorrido o prazo anterior non se pagou a débeda, a Administración tributaria está facultada para executar as garantías que tivese achegado o contribuínte e, no seu defecto, realizar actuacións de embargo e execución dos bens do debedor para o cobramento das débedas.A execución forzosa dos bens e dereitos embargados realízase mediante poxa pública, adxudicación directa ou concurso.Durante o período executivo devindícanse xuros de mora que serán esixidos e recadados no curso do procedemento de prema, así como as costas nas que incorra a Administración tributaria como consecuencia de ter que acudir a este procedemento de cobramento.

Terminación:O procedemento remata por unha destas tres causas:a) Polo pagamento da cantidade debida.b) Por acordo no que se declara o crédito total ou parcialmente incobrable, unha vez declarados falidos todos os obrigados ao pagamento.c) Por acordo de quedar extinguida a débeda por calquera outra causa.Nos casos en que se declarase o crédito incobrable, o procedemento de prema continuarase, dentro do prazo de prescrición, cando se teña coñecemento da solvencia dalgún obrigado ao pagamento.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Recursos

Reposición:Prazo:Un mes.Con carácter potestativo, ante a oficina da que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra este non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa:Prazo:Un mes dende o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo.Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica