Saltar ao contido principal

Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución

Datos Xerais

Denominación

Revogación da declaración de prescrición do dereito á devolución

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Impostos

Obxecto

Procedemento especial de revisión, a través do cal a Administración tributaria pode revogar os seus actos en beneficio dos interesados, en tres supostos:1.Cando se estime que infrinxen manifestamente a lei.2.Cando circunstancias sobrevidas que afecten unha situación xurídica particular poñan de manifesto a improcedencia do acto ditado.3.Cando na tramitación do procedemento se produza indefensión aos interesados.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

oficio

Solicitante:Administración

Lugar de presentación

Non ten, ao iniciarse de oficio.

Documentación

O procedemento iníciase de oficio.

Fases do procedemento/servizo

Inicio:O procedemento iniciarase exclusivamente de oficio, sen prexuízo de que os interesados poidan promover a súa iniciación mediante escrito dirixido ao órgano que ditou o acto.

Tramitación:O órgano que ditou o acto deberá remitir copia do expediente, acompañando un informe sobre os antecedentes relevantes e a procedencia da revogación.Concederase audiencia aos interesados por un prazo de 15 días.Solicitarase informe ao órgano con funcións de asesoramento xurídico sobre a procedencia da revogación.

Terminación:Acordo do Director do Departamento da Axencia Estatal de Administración Tributaria competente do que dependa o órgano que ditou o acto.Se o acto se ditou por un Director de Departamento da Axencia Estatal de Administración Tributaria, será competente o seu superior xerárquico inmediato.Non se poderá acordar a revogación dos actos sobre os que recaese resolución ou acordo de terminación por un Tribunal económico-administrativa.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

6 Mes/é

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria (Director do Departamento correspondente ou superior xerárquico inmediato se o acto se ditou por un Director de Departamento)

Recursos

Recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses de acordo co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso-administrativa.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico, Certificado electrónico, Clave PIN

Nivel de interactividade

Nivel 4:Tramitación electrónica

Normativa

Normativa Básica