Saltar ao contido principal

Xestión de empregados públicos.

Datos Xerais

Denominación

Xestión de empregados públicos.

Tipo de procedemento

Convenios de colaboración e comunicacións administrativas

Materia

Impostos

Obxecto

Realización de trámites por Internet en representación de terceiras persoas

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Administración

Lugar de presentación

Telemática

Documentación

Acordo de colaboración

Fases do procedemento/servizo

Inicio. Inscrición no rexistro de funcionarios públicos habilitados

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Non ten

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Admninistración Tributaria

Recursos

Non procede a interposición de recursos

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

Certificado electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 5: Proactivo

Normativa

Normativa de tramitación

  • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica

  • Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos

  • real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007

  • Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria

Normativa básica

  • Lei 59/2003, do 19 de decembro, de sinatura electrónica

  • Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos

  • Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007

  • Orde HAP/800/2014, do 9 de maio, pola que se establecen normas específicas sobre sistemas de identificación e autenticación por medios electrónicos coa Axencia Estatal de Administración Tributaria