Saltar ao contido principal

Autorización de despacho aduaneiro.

Datos Xerais

Denominación

Autorización de despacho aduaneiro.

Tipo de procedemento

Tributaria

Materia

Aduanas

Obxecto

Autorización para presentar declaracións aduaneiras en favor dun representante aduaneiro.

Órgano responsable

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Información xeral do procedemento

Forma de inicio

interesado

Solicitante: Cidadán - Empresa

Lugar de presentación

Telemática

Oficinas da AEAT

Fases do procedemento/servizo

Inicio: presentación de solicitude de incorporación da autorización ao Rexistro. Pode realizarse mediante comparecencia do mandante ou do representante aduaneiro a quen se outorga a representación, achegando un documento público ou privado con sinatura notarialmente lexitimada ou a través da Sede Electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria.

Tramitación: comprobación do contido do apoderamento. No caso de que se advirtan defectos no outorgamento do poder comunicarase ao interesado para que, nun prazo de dez días, emende a falta ou achegue os documentos necesarios, con indicación de que, se así non fixéseo, procederase ao arquivo das actuacións, considerando que o interesado desiste da súa petición.

Terminación: incorporación ao rexistro.

Formularios

Tramitación electrónica

Prazo de resolución

Segundo normativa aplicable

Órgano de resolución

Axencia Estatal de Administración Tributaria

Recursos

Reposición: Prazo: Un mes. Con carácter potestativo, ante a oficina de que provén o acto administrativo a recorrer, facendo constar que contra o mesmo non se interpuxo reclamación económico-administrativa.

Reclamación Económico-administrativa: Prazo: Un mes desde o día seguinte ao da notificación do acto impugnado ou a aquel en que se poida entender resolto o procedemento ou o recurso de reposición previo. Dirixirase ao órgano administrativo que ditase o acto reclamable.

Información vinculada á tramitación electrónica

Sistema de identificación

DNI electrónico

Nivel de interactividade

Nivel 4: Tramitación electrónica

Normativa

Normativa básica