Saltar ao contido principal
Información ao interesado sobre protección de datos

1. Introdución

En virtude do artigo 12.1, artigo 13 e artigo 14 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), establécese a obriga do responsable de tratamento de informar o interesado sobre unha serie de aspectos que se relacionan a continuación.